Skip to content

‘WE’ ร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “สังคมของเรา”

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา (Sustainable Business with Coca-Cola)

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลก ‘5by20’ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลา จำนวน 5 ล้านคน ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ภายในปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) สำหรับในประเทศไทย โคคา-โคลาทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้ที่สามารถยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิง 45,000 คนภายในปี พ.ศ.2563 โดยในระยะแรกมุ่งฝึกอบรมผู้หญิงเจ้าของร้านค้าปลีกทั่วประเทศ รวมกว่า 7,000 คน

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การศึกษาและพัฒนาเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีความยั่งยืน

โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด

น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยใช้เครือข่ายกระจายสินค้าทั่วประเทศของเราในการนำส่งน้ำดื่มน้ำทิพย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆอาทิ เต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ให้กับหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของกาชาดในพื้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

โครงการอาสาสมัครพลังบวกกับโคคา-โคลา (Positive Energy with Coca-Cola)

โครงการอาสาสมัครที่มุ่งจุดประกายการมีส่วนร่วมของพนักงาน และประชาชนทั่วไปในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นจากโครงการผนึกพลังบวกกับโคคา-โคลา เพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากวิกฤตการณ์อุทกภัยปี 2554 โดยเน้นกิจกรรมอาสาสมัคร ใน 3 ด้าน คือ การจัดการทรัพยากรน้ำ และกิจกรรมเพื่อชุมชนต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันพัฒนาประชากรและชุมชน